Semalt: Google Analytics spam zyýanlymy?

Google Analytics hasaplaryndaky spam, elmydama iki dürli görnüşde ýüze çykýan umumy mesele: bot ugrukdyryjy spam we arwah ugrukdyryjy spam. Semalt hünärmeni Iwan Konowalow, bot ugrukdyryjy spamyň web sahypaňyza ýa-da blogyňyza girýän hakyky botlaryň ýygyndysydygyny düşündirýär. Arwah ugrukdyryjy spam, web sahypasyndan aýlanyp, göni Google Analytics serwerlerine urýan botlaryň ýygyndysydyr. Aslynda web sahypaňyza girmeýärler we sahypa analizlerini we sessiýalaryny sanamak üçin Google Analytics-i aldaýarlar. Şonuň üçin bu iki kategoriýa biri-birinden tapawutlanýar. Şeýle-de bolsa, bularyň ikisi hem analitika maglumatlaryňyzy belli bir derejede zaýalap biler.

Web sahypalarymyza ýa-da bloglarymyza nädip zyýan berip bilerler?

Ilki bilen, Google Analytics ugrukdyryjy spamyň hakerler ýa-da spamerler Google Analytics hasaplaryňyza galp maglumatlary ibermäge synanyşanda ýüze çykýandygyny aç-açan aýdaýyn. Bu hereketi ýerine ýetirmek we köp sanly adamyň IP adreslerini ýygnamak üçin ýörite ölçeg protokollaryny ulanýarlar. “Google Analytics” hasabyna UA yzarlaýyş şahsyýetnamalaryňyzyň kömegi bilen yzygiderli ýalan sahypa görnüşlerini iberýärler, pes hilli web sahypalary we bloglary üçin maglumat maglumatlary bilen güýçlendirýärler.

Spamerleriň we hakerleriň maksady, öz mahabatlaryndan köp girdeji gazanyp, baglanyşyk baglanyşyklaryna basmak. Eithera-da gödek hyzmatlary hödürleýärler ýa-da şübheli ýa-da ýokanç sahypalara girmäge mejbur ederler. Howpsuzlygyňyzy we goragyňyzy üpjün etmek isleseňiz, spam web sahypalaryna ýa-da bloglara girmezlik iň gowusydyr.

Google Analytics spam zyýanlymy?

Her gün alýan az mukdarda hitlerden başga web sahypaňyza göni zyýan ýok. Şeýle hem, botlar serwerlerde ýüze çykýar we SEO strategiýalary olary hemişelik blokirlemäge kömek edip bilmez. Spamerler we hakerler gözleg motorynyň netijelerinde öz sahypalaryny tertipleşdirmekden we web sahypalaryňyzy bäsleşigiň arkasyna basmakdan başga zat islemeýärler. Şeýlelik bilen, şahsy maglumatlaryňyzy ogurlamak kararyna gelýänçä ýa-da saýtyňyz bilen hiç hili baglanyşygy ýok.

Hakyky traffikmi?

Has düşnükli bolmagy üçin, Google Analytics salgylaýjy spam hakyky traffik däl. Hiç haçan web sahypaňyza girmeýärler we belli botlar arkaly analitik hasaplaryňyza galp haýyşlar iberýärler. Satyn almak> Traffhli traffik> ugrukdyryş meýdançasyny barlasaňyz, salgylanma saýtlarynyň sanawynda görkeziler. Sahypaňyzyň dykyzlyk derejesini ýokarlandyrýarlar we öwrüliş tizligini peseldýärler. Spamerler we hakerler diňe UA-XXXXY-Z emläk şahsyýetini döredýärler we internetde işiňizi ýok etmek üçin galp hitleri ýa-da haýyşlary iberýärler.

Google Analytics salgylanma spamyna garşy göreşmek üçin näme edip bileris?

Esasy zatlardan başlap bilersiňiz: Google Analytics hasabyňyzdaky Sazlamalar meýdanyna giriň we "Belli möýlerden we botlardan ähli hitleri aýyrmak" opsiýasyna basyň. Bu, Google-yň iň oňat we meşhur başlangyjydyr we meseläni birnäçe sekundyň içinde çözmek üçin ulanyp bilersiňiz. Ativea-da bolmasa, süzgüç döredip, ugrukdyryjylary aýryp ýa-da .htaccess faýlyňyzy redaktirläp we penjiräni ýapmazdan ozal sazlamalary saklap bilersiňiz.

mass gmail