Semalt web gözlemek hyzmatyny teklip edýär

Web gyryjylary dürli web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak we gezelenç prosesini ýeňilleşdirmek üçin niýetlenendir. Python, Java, Ruby, C ++ we beýleki programmirleme dillerinde ýasalýar we maglumat çykaryjylar ýa-da web ýygnaýjylar hem diýilýär. Bu ýerde internetde iň oňat web döwmek programma üpjünçiliginiň giňişleýin sanawyny paýlaşdyk.

Scrapebox:

Scrapebox diňe bir web gyryjy däl, eýsem giňişleýin SEO guralydyr. SEO kompaniýalary, erkin işleýänler we web ussatlary üçin amatly; käbir üýtgeşik aýratynlyklary gözleg motorynda gezmek, açar söz ýygnamak, proksi ýygnamak, teswir ýazmak we baglanyşyk barlamak. Mundan başga-da, bu gural sahypanyň derejesini barlaýar, RSS ýazgylaryny döredýär, e-poçta salgylaryny çykarýar, hasaba alynmadyk domenleri tapýar we onlarça işi ýerine ýetirýär. Scrapebox şahsy we hünär taýdan ulanmak üçin amatly.

Import.io:

Bu web gyryjy programma üpjünçiligi ep-esli wagt bäri işleýär. Import.io size birnäçe gezek basmak bilen web sahypalaryny laýyk API-e öwürmäge mümkinçilik berýär. Webden maglumat çykarmagy aňsatlaşdyrýar. Onda köp aýratynlyklar bar we çylşyrymly we ýönekeý saýtlary bir wagtda dolandyryp bilýär.

iMacros:

“iMacros” internetdäki iň oňat maglumat çykaryjylaryň biridir. Talaplaryňyza görä maglumatlary ýygnamaga we gyrmaga mümkinçilik berýär. Bu gural teksti, suratlary we wideolary barlaýar we göçürip alýar. “IMacros” arkaly maglumatlary XML we CSV faýllaryna import edip ýa-da eksport edip bilersiňiz. Telekeçiler we kärhanalar üçin amatly we şol bir wagtyň özünde birnäçe işi ýerine ýetirýär.

Gaplaň:

Scrapy, iň meşhur web gyryş hyzmatlaryndan biridir. Dürli web sahypalarynyň we bloglaryň maglumatlaryny düzmek we tertiplemek üçin ulanylýan ýokary derejeli web gözlegçisidir. Iň meşhur funksiýalarynyň käbiri maglumatlary gaýtadan işlemek, maglumat gazyp almak we taryhy arhiwdir. Gowy kesgitlenen API-den peýdalanmaga mümkinçilik berýär we işiňizi aňsatlaşdyrýar.

Mozenda:

Mozenda kiçi, orta we iri kärhanalar üçin amatly. Güýçli web skraperi we dürli web sahypalaryndan mazmuny aňsatlyk bilen alýar. Mozenda bilen maglumatlary täsirli tertipde ýygnap we tertipläp bilersiňiz. Bulut esasly arhitekturasy çalt ýerleşdirilmegini we belli bir derejede ulalmagyny üpjün edýär. Bejeriş talap etmeýär we bir sagadyň içinde birnäçe işi ýerine ýetirip biler.

PromptCloud:

“PromptCloud” ýöriteleşdirilen web gözlemek we gezelenç aýratynlyklary bilen tanalýar. 130-dan gowrak dilde köp çeşmelerden köp maglumatlary gözlemäge we gyrmaga mümkinçilik berýär. Maglumatlary awtonom ulanmak üçin gaty diskiňize ýazdyryp ýa-da göçürip alyp bolýar. Bu gural bilen gözden geçiriş web sahypalaryny, diskussiýa forumlaryny, sosial media saýtlaryny we habar beriş serişdelerini nyşana alyp bilersiňiz. “PromptCloud” güýçli gözlegçi hökmünde çykyş edýär we has gowy gözleg motory reýtingleri üçin web sahypalaryňyzy yzygiderli görkezýär.

ParseHub:

ParseHub, Debuggex, Inc. tarapyndan ygtyýarlandyrylýar. Iň oňat, güýçli we meşhur web gyryş hyzmatlaryndan biridir. Bu Chrome giňeltmesi, dinamiki saýtlary okalýan we ulalýan maglumatlara öwürmek üçin ulanylýar. Programmistler we işläp düzüjiler üçin bu gural maglumatlaryň gurluşyna doly gözegçilik edýär.

WinAutomation:

“WinAutomation” “Softomotive Ltd.” tarapyndan ygtyýarlandyrylýar. Gaýtalanýan meseleleri awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýän giňişleýin awtomatlaşdyryş guraly. Maglumatlary çykarmagy we web gözlegini aňsatlaşdyrýar we takyk netijeleri berýär. Bu enjam birneme täze we köp aýratynlyklara eýe: alnan maglumatlary Excel faýlynda ýa-da Google Drive-da aňsatlyk bilen saklap bilersiňiz. Şeýle hem maglumatlary XML, RSS we JSON formatlaryna eksport edip bilersiňiz.

mass gmail